usarueshe

דרישות הארגון (CTPAT)

כל חברה המעוניינת להצטרף לארגון ה-CTPAT נדרשת להעריך את רמת האבטחה ו"הפגיעות" שלה בשרשרת האספקה.
על החברה למלא את הטפסים הנדרשים המתפרסים על מכלול פעילותה של החברה העסקית בנושאי ביטחון ובכלל זה:

  • מערך ביטחון ואבטחה
  • פיקוח טכנולוגי
  • מחשוב ואבטחת מידע
  • נהלים
  • דיווח חריגים

המכס האמריקאי סוקר את המסמכים שהועברו אליו ושולח בודק מטעמו בכדי לוודא את אמיתות המידע.