usarueshe

דרישות הארגון (AEO)

על הגורם המבקש לקבל מעמד של "גורם כלכלי מאושר" (AEO) למלא טופס בקשה מקוון ולהוכיח עמידה בקריטריונים מכסיים (ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים, איתנות פיננסית, קיום מערכות ממוחשבת והתאוששות ממקרה אסון) וביטחוניים.

הקריטריונים הביטחוניים כפי שנקבעו במסגרת ה SAFE של ארגון המכס העולמי:

  • תודעת ביטחון (מדיניות והכשרה).
  • אבטחת מידע, גישה וסודיות.
  • אבטחת מטענים (מכולות).
  • אבטחת שינוע.
  • אבטחת מבנים/חצרות (ביטחון פיזי).
  • ביטחון עובדים.
  • אבטחת שותפי הסחר.