usarueshe

הטבות למצטרפים (AEO)

גורמים מאושרים במסגרת התכנית יוכרו כשותפים אמינים של המכס וייהנו מהיתרונות הבאים:

  • הפחתה והקלה בבדיקות מכס (ביבוא וביצוא).
  • שירות התרה מוקדמת (בדיקת מסמכים לפני הגעת הטובין).
  • תהליכים ללא ניירת וחתימה אלקטרונית.
  • איש קשר לנושא AEO במסגרת המכס.
  • הקלות שיינתנו כאשר ייחתמו הסכמי הכרה הדדית עם רשויות מכס בעולם:
  • בדיקות מופחתות ותהליכי שחרור מזורזים במדינות היצוא והיבוא כאחד.
  • תישקל אפשרות לביצוע הבדיקות המכסיות בחצר היבואן.
  • עדיפות בטיפול בזמני התאוששות ממקרי חירום.