usarueshe

הכנה למבדק (CTPAT)

"אביר" היא החברה המובילה בארץ להכשרה בנושא הביטחון הלוגיסטי והכנת חברות למבדקי ה-CTPAT.
החברה פועלת בשת"פ עם הארגון והכשירה למעלה מ-50 חברות שעברו בהצלחה את המבדקים.

חלק גדול בהצלחה שלנו נובע מתוכנית כוללת ומקיפה שנבנתה במיוחד לדרישות ה-CTPAT הכוללת בתוכה:

  • תכנון הפרויקט ובניית תוכנית עבודה מתואמת לוחות זמנים ותקציב.
  • איסוף מידע נדרש וניתוחו
  • הערכת סיכונים בשרשרת האספקה של החברה
  • מעבר על תהליכים ונהלים קיימים בכדי לוודא תאימות סטנדרטים עם דרישות ה-CTPAT
  • מילוי כל הטפסים הנדרשים עבור קבלת אישור למבדק
  • תמיכה והובלה של תהליך המבדק בחברה בתיאום מול ארגון המכס האמריקאי.


“your security program is one of the best we have seen”

לפרטים נוספים – 1-800-335050