usarueshe

איתור נעדרים

מאפלה לאור גדול

בעת היעלמותו של בן משפחה, חבר או מכר משתנים ברגע חייהם של כל הסובבים אותו, כל מרכז החיים והמשאבים מופנים לניסיונות לאתר את הנעדר ולהשיבו הביתה.
מדי שנה מתקבלות במשטרת ישראל כארבעת אלפים הודעות על נעדרים ישראלים, כאחוז אחד מהם לא מאותר כלל בשנה הראשונה ובכלל.
נעדר שלא יאותר תוך עשרים וארבע שעות, לרב יעדר מעל לשנה...
הרצאה מרתקת שפותחת צוהר לעולם איתור נעדרים- סוגי נעדרים, נעדרים מפורסמים ומלאכתם הקשה של החוקרים בניסיונות לאתר את הנעדרים בארץ ובעולם.
ההרצאה תלווה בסיפור מרתק מפי המרצה שסייע באיתור נעדרת ישראלית בצפון אירופה שכלל קשר לארגוני טרור, מודיעין וגופי משטרה.

”כשתבוא הביתה מן הקור הביתה אל האור הלב ירעד“