usarueshe

"איומים מבית" - גניבה ממעסיק ופוטנציאל הפגיעה בארגון

"איומים מבית" - גניבה ממעסיק ופוטנציאל הפגיעה בארגון
"לא בוגד בך – מי שאינך נותן בו אמון".

מאת רועי מור, מנהל דסק מודיעין ויניר מלך, מנכ"ל אביר שירותי ביטחון אזרחיים

החוק מגדיר גניבה ממעסיק כעבירה מסוג פשע שדינה עד שבע שנות מאסר בפועל. עבירת גניבה בידי עובד מוגדרת בסעיף 391 לחוק העונשין ונחשבת לאחת מן העבירות החמורות בחוק "391.
עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים".

עבירת גניבה בידי עובד לפי סעיף 391 לחוק העונשין למעשה הינה עבירת גניבה אך בנוסף לעבירת הגניבה הרגילה דורשת את התקיימותם של שני תנאים מצטברים. האחד, נדרש כי עובד גנב ממעבידו והשני כי הגניבה תהיה בסכום של למעלה מ-1000 ₪.

המשך קריאה

חקירות פרטיות

הכלי העיקרי העומד לרשות האזרח במדינת ישראל בכדי לגבש ראיות ולהוכיח את חפותו מחד ו/או אשמתו של אדם/גוף אחר מאידך, הוא החוקר הפרטי.

העומד מאחורי אמירה זו הינו שבשל העומס הרב על משטרת ישראל, זו אינה מתפנה לטפל בתיקים שגרתיים אלא מפנה את מירב משאביה לפשיעה חמורה וכך מרבית הדברים המטרידים את האזרח הקטן נופלים בין הכיסאות ו/או מופנים לגופים אחרים כמו מערכת ההוצאה לפועל, בתי דין לענייני משפחה, בוררויות ואחרים.

על מנת שהאזרח יקבל שירות של גיבוש ראיות שיסייעו בידו לגבות את גרסתו, עומד לרשותו הכלי של החוקר הפרטי.

המשך קריאה