usarueshe

הכנה למבדק (AEO)

"אביר" היא החברה המובילה בארץ להכשרה בנושא הביטחון הלוגיסטי והכנת חברות למבדקי ה-AEO (גורם כלכלי מאושר).

החברה פועלת בשת"פ עם המכס על מנת להכשיר את החברות למבדקים.

חלק גדול בהצלחה שלנו נובע מתוכנית כוללת ומקיפה שנבנתה במיוחד לדרישות ה-AEO הכוללת בתוכה:

 • תכנון הפרויקט ובניית תוכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ותקציב.
 • איסוף מידע נדרש על ידי המכס וניתוחו.
 • הערכת סיכונים בשרשרת האספקה של החברה.
 • מעבר על תהליכים ונהלים קיימים בכדי לוודא תאימות סטנדרטים עם דרישות ה-AEO.
 • מילוי כל הטפסים הנדרשים עבור קבלת אישור למבדק.
 • תמיכה והובלה של תהליך המבדק בחברה בתיאום מול ארגון המכס הישראלי.

לפרטים נוספים – 1-800-335050

דרישות הארגון (CTPAT)

כל חברה המעוניינת להצטרף לארגון ה-CTPAT נדרשת להעריך את רמת האבטחה ו"הפגיעות" שלה בשרשרת האספקה.
על החברה למלא את הטפסים הנדרשים המתפרסים על מכלול פעילותה של החברה העסקית בנושאי ביטחון ובכלל זה:

 • מערך ביטחון ואבטחה
 • פיקוח טכנולוגי
 • מחשוב ואבטחת מידע
 • נהלים
 • דיווח חריגים

המכס האמריקאי סוקר את המסמכים שהועברו אליו ושולח בודק מטעמו בכדי לוודא את אמיתות המידע.

דרישות הארגון (AEO)

על הגורם המבקש לקבל מעמד של "גורם כלכלי מאושר" (AEO) למלא טופס בקשה מקוון ולהוכיח עמידה בקריטריונים מכסיים (ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים, איתנות פיננסית, קיום מערכות ממוחשבת והתאוששות ממקרה אסון) וביטחוניים.

הקריטריונים הביטחוניים כפי שנקבעו במסגרת ה SAFE של ארגון המכס העולמי:

 • תודעת ביטחון (מדיניות והכשרה).
 • אבטחת מידע, גישה וסודיות.
 • אבטחת מטענים (מכולות).
 • אבטחת שינוע.
 • אבטחת מבנים/חצרות (ביטחון פיזי).
 • ביטחון עובדים.
 • אבטחת שותפי הסחר.